перший козацький

Кризис рабочей силы на Донбассе: только факты. Ярослав Пилипчук (укр)

Share Button

Експерт громадської організації «Український інститут майбутнього» Ярослав Пилипчук презентував дослідження своєї організації з приводу кризи робочої сили на Донбасі.

З 2013 по 2016 рік кількість суб’єктів господарювання в Донецькій області зменшилася вдвічі – зі 146 тис. до 64 тис., а у Луганській – з 75 тис. до 22 тис. підприємств.

“Зменшення кількості підприємств 56% в Донецькій, та 71% у Луганській області. Наслідком таких базових чинників, як втрата території або втрата операційних економічних центрів є якраз падіння валового регіонального продукту. Становить 30% та 56% в Донецькій та Луганській областях. Це значна втрата економічного потенціалу територій, що призвела до неможливості застосування масштабних заходів стимулювання зайнятості населення. Втрата контролю над транспортними вузлами, ринків збуту та робочої сили. Саме технічних спеціальностей найбільше втрачено”.

Найбільша кількість офіційно зареєстрованих переселенців саме в Донецьку та Луганську область – фактично 50% (35% та 15% відповідно). Харківська область – 12% та Київ – 10%.

“Одночасні економічна криза, коли немає коштів підприємств для стимулювання робочої сили, та підвищений попит на робочі місця, пов’язаний з внутрішньо переміщеними особами, поглибили загальну кризу. Втрачено інвестиційну привабливість територій”.

“Другий блок проблем – проблема робочої сили. Головна проблема: зменшення доходів від промислового виробництва. Відсутність фінансових ресурсів та збільшення інфляції зробили населення біднішим. Відбувся обмежений доступ до широкого асортименту товарів, здебільшого як наслідок виходу великої кількості підприємств”.

“Третій фактор – вимушений переїзд осіб до інших регіонів”.

“Ці три фактори призвели до зменшення зайнятості та збільшення безробіття. В 2013 році рівень зайнятості в двох областях був на рівні 60%, вже в 2017 році зменшення було до 55% в Луганській та 50% в Донецькій. За три роки це високі показники”.

“Рівень безробіття в 2013 році становив близько 8–10%, вже в 2017 році безробіття на цих територіях збільшилось до 15%”.

“Ці два головних показники говорять про стан економічної ситуації в регіоні. Ми провели економічне моделювання: відносне падіння становило дуже значну частку в економічному потенціалі. Щоб повернутися до показників 2013 року, нам необхідні ті ефективні заходи, які зможуть масштабно зробити підвищення економіки цих регіонів”.

“Тобто, нам необхідні точки зростання на цих територіях. В нашому дослідженні ми хотіли дослідити ті засоби, які не просто будуть базовими, а ті “ін’єкції”, які можуть простимулювати глобальний ріст зайнятості”.

Зазначимо, що за підсумками вивчення проблематики було складено рекомендації для Верховної Ради, Кабміну, місцевих органів влади, а також для міжнародних донорів.

Київ, Украинський кризовий медіа-центр, 15 травня 2018

–рус–

Эксперт общественной организации «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук презентовал исследование своей организации по поводу кризиса рабочей силы на Донбассе.

С 2013 по 2016 год количество субъектов хозяйствования в Донецкой области уменьшилась вдвое – со 146 тыс. до 64 тыс., а в Луганской – с 75 тыс. до 22 тыс. предприятий.

“Уменьшение количества предприятий 56% в Донецкой и 71% в Луганской области. Следствием таких базовых факторов, как потеря территории или потеря операционных экономических центров является как раз падение валового регионального продукта. Составляет 30% и 56% в Донецкой и Луганской областях. Это привело к невозможности применения масштабных мер стимулирования занятости населения. Потеря контроля над транспортными узлами, рынков сбыта и рабочей силы. Именно технических специальностей больше всего потеряно”.

Наибольшее количество официально зарегистрированных переселенцев именно в Донецкой и Луганской области – фактически 50% (35% и 15% соответственно). Харьковская область – 12% и Киев – 10%.

“Второй блок проблем – проблема рабочей силы. Главная проблема: уменьшение доходов от промышленного производства. Отсутствие финансовых ресурсов и увеличения инфляции сделали население беднее. Ограничен доступ к широкому ассортименту товаров”.

“Третий фактор – вынужденный переезд людей в другие регионы”.

“Эти три фактора привели к уменьшению занятости и увеличению безработицы. В 2013 году уровень занятости в двух областях был на уровне 60%, уже в 2017 году уменьшение было до 55% в Луганской и 50% в Донецкой. За три года это высокие показатели”.

“Уровень безработицы в 2013 году составил около 8-10%, уже в 2017 году безработица на этих территориях увеличилась до 15%”.

“Эти два главных показатели говорят о состоянии экономической ситуации в регионе. Чтобы вернуться к показателям 2013 года, нам необходимы те эффективные меры, которые смогут осуществить масштабное повышение экономики этих регионов. То есть, нам необходимы точки роста на этих территориях. Мы хотели исследовать те “инъекции”, которые могут стимулировать глобальный рост занятости”.

Киев, УКМЦ, 15 мая 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/cfTkhQdND3o

Ваш отзыв

comments

Translate »