перший козацький

Почему нормализация отношений Украины и России маловероятна. ЗНАКИ Сергея Белашко

Share Button

Кризис украино-российских отношений достиг такой глубины и масштаба, а заинтересованность в его преодолении столь неясна, что перспектива выйти на конструктив кажется автору ЗНАКОВ даже в принципе довольно призрачной.

Тем более, что начало разрыва самой важной и здоровой составляющей этих отношений — экономической кооперации — было положено полтора десятка лет назад. И за эти годы в замещение украинских товаров на российском рынке вложены многие миллиарды, созданы целые новые предприятия и замкнуты производственные циклы: никто так просто уже не пустит украинских производителей в занятые россиянами ниши. Это вопрос уже не геополитики или безопасности, а шкурных интересов субъектов экономической деятельности.

Поэтому, чего бы не добился Зеленский в Париже в ближайшее и отдаленное время, отмотать назад ситуацию даже частично будет очень тяжело. Отмотать до исходных позиций — попросту невозможно. Что может сделать Украина, чтобы минимизировать свои потери? У Сергея Белашко есть мысли на этот счёт. В том числе 4 крайне непопулярных и неприятных для нас шага.

Без которых, однако, более могущественный сосед едва ли откажется от дальнейшей политики исключения Украины из своих экономических проектов и других враждебных практик по отношению к Украине.

6 декабря 2019, Киев

— укр —

Криза українсько-російських відносин досягла такої глибини і масштабу, а зацікавленість в її подоланні настільки неясна, що перспектива вийти на конструктив здається автору ЗНАКІВ навіть в принципі досить примарною.

Тим більше, що початок розриву найважливішою і здорової складової цих відносин — економічної кооперації — було покладено півтора десятка років тому. І за ці роки в заміщення українських товарів на російському ринку вкладені багато мільярдів, створені цілі нові підприємства і замкнуті виробничі цикли: ніхто так просто вже не пустить українських виробників в зайняті росіянами ніші. Це питання вже не геополітики або безпеки, а шкурних інтересів суб’єктів економічної діяльності.

Тому, чого б не домігся Зеленський в Парижі в найближчий і віддалений час, відмотати назад ситуацію навіть частково буде дуже важко. Відмотати до вихідних позицій — просто неможливо. Що може зробити Україна, аби мінімізувати свої втрати? У Сергія Белашко є думки на цей рахунок. У тому числі 4 вкрай непопулярних і неприємних для нас кроки.

Без яких, однак, більш могутній сусід навряд відмовиться від подальшої політики виключення України зі своїх економічних проектів і інших ворожих практик по відношенню до України.

6 грудня 2019, Київ

ссылка на видео: https://youtu.be/jqrQM2OnbAI

Ваш отзыв

comments

Translate »