перший козацький

Украина и Сирия. В чем мы похожи?

Share Button

“О нынешней религиозной ситуации, которая складывается в Украине вокруг последних инициатив власти в отношении поместной церкви. Я уже останавливался на том, что существует структурное подобие сирийского и украинских конфликтов. С того момента, когда украинское руководство отказалось от орбитальной космической группировке ядерного оружия, Украина перешла в разряд тех территорий, стран, которые могут рассматриваться, как сферы влияния в борьбе более сильных игроков. И Украина и Сирия являются сферами влияния за которые идет борьба, и с этой точки зрения существует первое структурное подобие украинского и сирийского конфликта. Второе структурное подобие состоит в том, что внутри Украины и внутри Сирии имелись культурно-религиозные линии разлома, которые в случае стимулирования со стороны внешних игроков принимали крайний опасный характер. В Сирии это было намного более значимо выражено…там был определенный конфликтогенный потенциал, который…резко усилился. И то же самое, хотя в меньшей степени касается Украины. Вот украинское руководство так или иначе в течении длительного времени удавалось даже в крайне неблагоприятных, тяжелых условиях выводить, уходить от этого конфликта связанного с борьбой за сферу влияния…Сейчас в нынешней ситуации, повторюсь, чрезвычайно важно украинскому руководству, политическому классу сосредоточиться на том, как вывести страну из-под удара и не допустить, чтобы она далее рассматривалась в качестве сферы влияния. И в этих условиях в стране необходимо избегать любых новых конфликтов. И с этой точки зрения, любые неосторожные, конфессиональные инициативы…это лишний шаг к тому, чтобы сформировать в Украине новую линию разлома, новые конфликтную ситуацию, которую в стране крайне противопоказано”, — заявил Антон Финько, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

По мнению эксперта, любой неосторожный шаг в условиях нынешней эскалации напряженности в Украине чреват крайне тяжелыми последствиями. Финько предполагает, что на этот конфессиональный конфликт, с попыткой обратиться к Вселенскому патриарху, сказывается усиливающая внутриполитическая борьба в Украине в преддверии новых выборов.

“В результате межконфессиональный конфликт в Украине может резко усилятся, а вполне очевидно, что Вселенский патриарх со своей стороны скорей всего крайне прохладно отнесется к такому рода инициативе”.

19 апреля, 2018, пресс-центр РИА Новости Украина

–укр–

“Про нинішню релігійну ситуацію, яка складається в Україні навколо останніх ініціатив влади щодо помісної церкви. Я вже зупинявся на тому, що існує структурна подібність сирійського та українських конфліктів. З того моменту, коли українське керівництво відмовилося від орбітального космічного угруповання ядерної зброї, Україна перейшла в розряд тих територій, країн, які можуть розглядатися, як сфери впливу в боротьбі сильніших гравців. І Україна і Сирія є сферами впливу за які йде жорстка боротьба, і з цієї точки зору існує перша структурна подібність українського і сирійського конфлікту. Друга структурна подібність полягає в тому, що всередині України та всередині Сирії були культурно-релігійні лінії розлому, які в разі стимулювання з боку зовнішніх гравців брали крайній небезпечний характер. У Сирії це було набагато більше виражено…там був певний конфліктогенний потенціал, який…різко зміцнився. І те ж саме, хоча в меншій мірі стосується України. Ось українське керівництво так чи інакше протягом тривалого часу вдавалося навіть у вкрай несприятливих, важких умовах виводити, йти від цього конфлікту пов’язаного з боротьбою за сфери впливу…Зараз в нинішній ситуації, повторюся, надзвичайно важливо українському керівництву, політичному класу зосередитися на тому, як вивести країну з-під удару і не допустити, щоб вона далі розглядалася в якості сфери впливу. І в цих умовах в країні необхідно уникати будь-яких нових конфліктів. І з цієї точки зору, будь-які необережні, конфесійні ініціативи…це зайвий крок до того, щоб сформувати в Україні нову лінію розлому, нові конфліктні ситуації, які в країні вкрай протипоказані “, — заявив Антон Фінько, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології.

На думку експерта, будь-який необережний крок в умовах нинішньої ескалації напруженості в Україні загрожує вкрай важкими наслідками. Фінько передбачає, що на цей конфесійний конфлікт, зі спробою звернутися до Вселенського патріарха, підсилює внутрішньополітичну боротьбу в Україні напередодні нових виборів.

“В результаті міжконфесійний конфлікт в Україні може різко зрости, а цілком очевидно, що Вселенський патріарх зі свого боку скоріше за все вкрай прохолодно поставиться до такого роду ініціативи”.

19 квітня, 2018, прес-центр РІА Новини України

ссылка на видео: https://youtu.be/nSBflo0MQLE

Ваш отзыв

comments

Translate »