перший козацький

Українське суспільство не сприймає мінські угоди. Юрій Георгієвський

Share Button

“Керівники держав, які беруть участь у мінському перемовному процесі вже тривалий час особисто не зустрічаються, тобто формат перемов перейшов у формат спілкування телефонного або спілкування між радниками….Якщо протягом 14-15 років були напрацьовані певні документи, які ми знаємо, як мінські угоди, то на превеликий жаль протягом 16-17 років у мінському перемовному процесі так і не народилася дорожня карта імплементації цих мінських домовленостей. Отже, з нашої точки зору це є індикатором дипломатичної кризи мінського процесу”, — заявив голова координаційної ради ГО “Експертиза реформ” Юрій Георгієвський.

Експерт зазначив, що обов’язковість мінських угод не визнана для України відповідно до нашого чинного законодавства.

“Мінські угоди не було ратифіковано Верховною Радою України й через це для України вони не є обов’язковими”.

Георгієвський пояснив чому в українському суспільстві неоднозначне сприйняття мінських угод.

“Така поведінка української влади в очах міжнародних партнерів здається непослідовною, адже світ мінські угоди сприймає, визнає і посилається неодноразово у своїх документах…Тобто світ угоди визнає, а ми – ні. В цьому є підґрунтя втрати інтересу наших партнерів, які зокрема беруть участь в роботі норманської четвірки”.

Також, на думку експерта, закон про реінтеграцію, не відповідає чинному законодавству України, він суперечить мінським домовленостям і він не схвально сприймається нашими міжнародними партнерами, які дають нам відповідні рекомендації, але ми їх ігноруємо.

Георгієвський висунув пропозицію від “Експертиза реформ”, як змінити ситуацію під назвою “Мінськ 3”.

“Якщо ми хочемо припинення війни, якщо ми хочемо повернення усіх тимчасово окупованих територій, якщо ми хочемо, дуже важливий момент, розв’язати питання компенсації збитків, які завдані Україні, ми маємо розмовляти зі світом. Питання в тому, як розмовляти зі світом. Ми вважаємо, що потрібно розмовляти впевнено, про наші національні інтереси й ми маємо на це безумовне і беззаперечне право.

31 травня 2018. УНІАН «Мінськ-3: експертна модель реінтеграції”

–рус–

“Руководители государств, которые участвуют в минском переговорном процессе уже длительное время лично не встречаются, то есть формат переговоров перешел в формат общения телефонном или общения между советниками…. Если в течение 14-15 года были наработаны определенные документы, которые мы знаем, как минские соглашения, то к большому сожалению в течение 16-17 года в минском переговорном процессе так и не родилась дорожная карта имплементации этих минских договоренностей. Итак, с нашей точки зрения это есть индикатором дипломатического кризиса минского процесса “, — заявил глава координационного совета ОО “Экспертиза реформ” Юрий Георгиевский.

Эксперт отметил, что обязательность минских соглашений не признанная для Украины в соответствии с нашим действующим законодательством.

“Минские соглашения не были ратифицированы Верховной Радой Украины и из-за этого для Украины они не являются обязательными”.

Георгиевский объяснил почему в украинском обществе неоднозначное воспринимаются минские соглашения.

“Такое поведение украинской власти в глазах международных партнеров кажется непоследовательной, ведь мир минские соглашения воспринимают, признают и посылаются неоднократно в своих документах … То есть мир соглашения признают, а мы — нет. В этом есть основания потеря интереса наших партнеров, которые в частности берут участие в работе норманнской четверки “.

Также, по мнению эксперта, закон о реинтеграции, не соответствует законодательству Украины, он противоречит минских договоренностям и он не одобрительно воспринимается нашими международными партнерами, которые дают нам соответствующие рекомендации, но мы их игнорируем.

Георгиевской выдвинул предложение от “Экспертиза реформ”, как изменить ситуацию под названием “Минск 3”.

“Если мы хотим прекращение войны, если мы хотим возвращения всех временно оккупированных территорий, если мы хотим, очень важный момент, решить вопрос компенсации убытков, которые причинены Украине, мы должны разговаривать с миром. Вопрос в том, как разговаривать с миром. Мы считаем что нужно разговаривать уверено, о наших национальных интересах и мы имеем на это безусловное и безоговорочное право.

31 мая 2018 УНИАН “Минск-3: экспертная модель реинтеграции”

ссылка на видео: https://youtu.be/BkZWhLGvGPQ

Ваш отзыв

comments

Translate »